RODO


INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SPOKEO Piotr Sochan ul. Ogrodnicza 4G/1 05-082 Stare Babice NIP 9211810551 , dalej: „Firma”.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Firmy, proszę skontaktować się pod adresem firmy.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
1. w celu niezbędnym do wykonywania na rzecz Pani/Pana zamówionych usług
świadczonych drogą elektroniczną;
2. w celu niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora danych;
3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 1 i 2 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty, które na podstawie umów
podpisanych z Firmą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Firma.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 1 i 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w
przypadku gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych,
 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania danych,
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu;
5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której
dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Firmy
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.